Saturday, December 22, 2007

Altorių Šešėliai- Margi Sakalai (2007)


Debut album from the Lithuanian ambient/folk/black metal group Altorių Šešeliai. Todestrieb Records. 

1. Margi Sakalai  4:40
2. ...Ant Upës Didþiausios Smëlëtø Krantø...  5:50
3. Vakaro Sutemos Mëlynai Pilkos  3:00
4. Á Dar Gilesná Pragarà II  4:20
5. Gelsvas Mënuo III  5:30
6. Að Taip Laukiu (acoustic version)  6:20
7. Krintanèiam Sniege  5:10
8. Sugráþki Pas Mane, Naktie!  3:10
9. Eternal Wars (Blackthru cover)  5:39
10. Sodai Sodai, Leliumai (Lithuanian Folk Song)  3:05

Total Running: 46:44


Lietuvos Respublika

No comments: